2023-11-16 Comments Off

Mianem małej retencji określa się sposoby na gromadzenie wody oraz spowolnienie jej odprowadzania. W praktyce mała retencja realizuje dwa istotne zadania. Jednym jest zagospodarowanie wody opadowej, drugim przeciwdziałanie lokalnym powodziom i podtopieniom. Systemy

2023-11-16 Comments Off

Geotechnika zajmuje się badaniem, sprawdzaniem i analizą gruntów. Badania geotechniczne wykonuje się w celu oceny zdatności gruntu do zastosowań budowlanych. Stanowią one nieodłączny element budownictwa kubaturowego i liniowego. Są niezbędne, aby uzyskać pozwolenie

2023-11-16 Comments Off

Faszynowanie jest procesem z zakresu hydrotechniki i melioracji. Znajduje zastosowanie w umacnianiu skarp zbiorników wodnych i brzegów rzek. Oprócz tego służy do budowy obiektów regulacyjnych, takich jak płotki oraz tamy faszynowe.Faszyna pełni kilka

2023-11-16 Comments Off

Zadaniem umocnienia brzegów danego akwenu jest zapewnienie ich stateczności i zabezpieczenie ich przed erozją, w szczególności erozją wodną. Umocnienia znajdują zastosowanie w odniesieniu do brzegów wszystkich rodzajów akwenów wód powierzchniowych – wód morskich

2023-10-26 Comments Off

Remediacja gruntu może zostać przeprowadzona na kilka sposobów. Pierwszym jest oczywiście usunięcie zanieczyszczenia lub ograniczenie jego zawartości w glebie. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Sposób użytkowania terenu lub inne czynniki wymagają podjęcia

2023-10-26 Comments Off

Podstawowym zadaniem przesłony przeciwfiltracyjnej jest ograniczenie napływu wody do wykopu. Najczęściej stosuje się przesłony pionowe, które dzięki zagłębieniu w warstwy gruntów nieprzepuszczalnych stanowią skuteczną barierę dla filtracji wody. Przesłony tego typu są wykonywane

2023-10-26 Comments Off

Konstrukcje oporowe są szeroko stosowane w inżynierii lądowej. W swojej funkcji zabezpieczają przed przemieszczeniem skarpę (nasyp) lub składowisko materiałów sypkich. Tradycyjnie wykonuje się je w postaci elementów betonowych prefabrykowanych. Produkcja w kontrolowanych warunkach

2023-10-26 Comments Off

Ścianka Larsena, znana również jako grodzica Larsena, to specyficzny rodzaj stalowej grodzicy stosowanej głównie w pracach ziemnych i hydrotechnicznych. Zwykle stosuje się ją jako obudowę tymczasową, choć może być wykorzystana również jako konstrukcja

2023-10-26 Comments Off

Budowa wałów przeciwpowodziowych ma za zadanie chronić tereny zamieszkałe i użytkowe przed skutkami powodzi. Aby zabezpieczenia przeciwpowodziowe były skuteczne muszą być odpowiednio trwałe. Grodzice odgrywają istotną rolę w wzmocnieniu i stabilizacji zapór przeciwpowodziowych,

2023-10-26 Comments Off

Prace takie jak budowa nasypów, ich wzmacnianie czy stabilizacja wymagają zastosowania odpowiednich rozwiązań.Jednym z elementów odgrywających kluczową rolę w budowie nasypów są grodzice. Odpowiadając na zróżnicowane potrzeby inżynierii lądowej firma Piertucha oferuje grodzice