Projekt geotechniczny

Projekt geotechniczny stanowi nieodłączny element planowania inwestycji. To dokument, który dostarcza inżynierom nadzorującym budowę wiedzę na temat warunków gruntowych panujących w miejscu, w którym ma być zrealizowana dana inwestycja. Projekt geotechniczny zawiera informacje dotyczące struktury terenu, stanu wód gruntowych czy rodzaju gleby. Informacje te są kluczowe dla prawidłowego przebiegu prac budowlanych i bezpieczeństwa realizowanej inwestycji.

Kiedy niezbędne jest wykonanie projektu? Co powinien zawierać?

Projekt geotechniczny: Kiedy musi być wykonany?

grodzice winyloweJak wspomnieliśmy we wstępie do artykułu, projekt geotechniczny jest integralnym elementem planowania inwestycji budowlanych. Jako taki powinien więc towarzyszyć każdej inwestycji.
Jak to wygląda w praktyce?

Przed rozpoczęciem prac budowlanych projektant musi określić kategorię geotechniczną realizowanej inwestycji, z której wynika konieczność przeprowadzenia badania gruntu. 

Ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia przewidują trzy formy opracowań geotechnicznych:

  • pierwsza dotyczy niewielkich obiektów budowlanych (jedno- oraz dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych i gospodarczych) i wymaga wyłącznie sporządzenia opinii geotechnicznej;
  • druga obejmuje obiekty budowlane posadowione w prostych i złożonych warunkach gruntowych;
  • trzecia obejmuje obiekty posadowione w skomplikowanych warunkach gruntowych, obiekty mogące znacząco oddziaływać na środowisko, obiekty wysokie oraz inne budowle o nietypowych rozwiązaniach.

W przypadku budowy obiektów zaliczanych do drugiej i trzeciej kategorii wymagane jest oprócz sporządzenia opinii geotechnicznej również wykonanie projektu geotechnicznego. 

Co powinien zawierać projekt geotechniczny?

Składowe projektu geotechnicznego są określone przez Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku. Zgodnie z przytoczonym aktem prawnym w projekcie geotechnicznym powinny się znaleźć:

  • prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie,
  • obliczenia dotyczące nośności, osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności.

Ponadto w  projekcie geotechnicznym dokonuje się określenia:

  • obliczeniowych parametrów geotechnicznych,
  • częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych,
  • oddziaływań do gruntu,
  • szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom,
  • zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu niezbędnego do rozpoznania zagrożeń, które mogą pojawić się przy pracach budowlanych lub podczas użytkowania.

Kto może wykonać projekt geotechniczny?

Przygotowanie projektu geotechnicznego spoczywa w gestii projektanta geotechnicznego, który w pierwszej kolejności – o czym wcześniej wspomnieliśmy – określa kategorię geotechniczną. To od określenia kategorii geotechnicznej zależeć będą dalsze etapy prac, a co za tym idzie konieczność sporządzenia opinii oraz projektu geotechnicznego.

Projektu nie może wykonać osoba, która nie posiada w tym zakresie odpowiednich kompetencji i doświadczenia. Od projektantów geotechnicznych oczekuje się wyższego wykształcenia technicznego na kierunku budownictwo oraz doświadczenia w zakresie wykonywania projektów geotechnicznych.